POSKYTUJEME komplexní služby dopravního inženýrství zaměřené na systémová řešení dopravní obslužnosti měst, regionů, železničních a dalších subjektů, rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní telematiky včetně zavádění inteligentních dopravních systémů ITS, s využitím moderních zásad a s důrazem na udržitelný rozvoj řešené oblasti v České republice i zahraničí  ZPRACOVÁVÁME integrované dopravní strategie, návrhy modernizace dopravní infrastruktury, koncepční rozvahové studie, studie proveditelnosti ve standardech EU  NAVRHUJEME  kompletní řešení – od koncepčních studií k realizaci s garancí přínosu, systémová nebo dílčí řešení, doporučení pro zákazníky  PROVÁDÍME nezávislou konzultační činnost, dopravní průzkumy, výzkum a vývoj, supervize, řízení realizační fáze projektů, celoživotní vzdělávání v oblasti dopravního inženýrství a telematiky.

 • KONCEPČNÍ ROZVAHOVÉ STUDIE
STUDIE „OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ IDS JMK“
2004

První studie tohoto druhu v ČR řeší možnosti optimalizace řízení dopravních prostředků dopravců zúčastněných v IDS (integrovaný dopravní systém) JMK, doporučení v oblasti organizace, techniky, technologického řešení, možnosti přenosu informací a vlastní organizace dispečinků. Návrh byl zformulován na základě komplexní analýzy rozvoje IDS v evropském a národním prostoru. 
 • KOMPLEXNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI VE STANDADECH EU
PŘÍPRAVA DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKY PROJEKTU IS MHD
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DO ROP NUTS II – JIHOZÁPAD
2008

Komplexní zpracování podkladů pro žádosti o finanční dotaci EU.
 • SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ
GENEREL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI
2009

Generel na základě systémového přístupu k rozvoji veřejné osobní dopravy v regionech stanovil koncepci rozvoje integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje v čtyřech časových horizontech – od přípravného po dlouhodobý. Komplexní přístup k problematice splňuje stávající požadavky příslušných legislativních norem zaměřených na rozvoj veřejné dopravy
 • ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ČERPÁNÍ Z FONDŮ EU

AUTORSKÝ DOZOR REALIZACE PROJEKTU „INFORMAČNÍ SYSTÉM
PRO CESTUJÍCÍ MHD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH“
2009
2010

Dohled na realizační fázi informačního systému pro cestující. Projekt je financován z evropských fondů.
 • VÝZKUM A VÝVOJ
TELEMATICKÝ NÁSTROJ PODPORY UDRŽITELNÉMU
ROZVOJI DOPRAVY V REGIONECH
2005
2008
Využití údaje o poloze dopravního prostředku získané z GNSS veřejné dopravy s uplatněním v celkové architektuře ITS podpory procesu veřejné dopravy. Analýza problematiky provozování a rozvoje aplikací dopravní telematiky vede k systémovému návrhu architektury dopravní telematiky a k definování podmínek udržení technické, technologické a informační interoperability. Výstupem je také řada metodických postupů a doporučení aplikovaných i v rámci Evropy.
 • Celoživotní vzdělávání v oblasti dopravního
  inženýrství a telematiky

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ PŘÍPRAVA V OBORU TELEMATIKY, TELEINFORMATIKY A DOPRAVNÍ TELEMATIKY
20062008

Návrh změn učebních osnov všech typů škol ve vztahu k telematice, průzkum znalostní úrovně o oboru v oblasti státní správy, územní samosprávy atd. V rámci projektu proběhly vzdělávací kursy pro cílové skupiny, byly vydány učební texty a v návaznosti na získané poznatky je vydávána řada knižních publikací odborně zaměřených na příslušné oblasti dopravní telematiky.
 • Dílčí studie a projekty

DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÁ ANALÝZA VZTAHU ORGANIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ MHD VE MĚSTĚ BRNĚ
2007

Stanovení výčtu evropských a národních norem pro uplatnění metod pro zprůhlednění financování a dotační politiky ve vztahu ke službám dopravního podniku.
 • Přepravní průzkumy

PROVEDENÍ PŘEPRAVNÍHO PRŮZKUMU NA LINKÁCH IDSOK V PROSTĚJOVĚ A PŘEROVĚ A MODELACE PŘESTUPNOSTI MEZI SYSTÉMY VEŘEJNÉ DOPRAVY

2010
Realizace a vyhodnocení přepravních průzkumů pro městské zóny v IDS Olomouckého kraje. Následný návrh a zpracování aplikace pro automatické vyhodnocování bilance tržeb mezi dopravci.
 • Řízení realizační fáze

AUTORSKÝ DOZOR REALIZACE PROJEKTU „INFORMAČNÍ SYSTÉM
PRO CESTUJÍCÍ MHD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH“
2009
2010

Dohled na realizační fázi informačního systému pro cestující. Projekt je financován z evropských fondů
 • Nezávislá konzultační činnost a doporučení

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI REGIONU YOGYAKARTA
2005
2007


Přistup k řešení je odvozen od jednotlivých úrovní budoucího controllingu veřejné dopravy v oblasti. Z toho vychází návrh stavebních investic, technického a technologického vybavení dopravních cest, návrhy vozidel a zejména ITS v rámci města, regionu a oblasti. Součástí studie je i posouzení otázek ekonomiky projektu a návrh možností způsobu financování.
 • Komplexní řešení
  od koncepčních studií k realizaci s garancí přínosů

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MHD (IDS) V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
2007

Návrh technologického řešení v závislosti na architektuře ITS kraje, důraz na provázanost s dříve realizovanými projekty, podpora systémů veřejné dopravy zejména v oblastech poskytování informací pro cestující MHD v reálném čase.

PŘÍPRAVA DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKY PROJEKTU IS MHD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DO ROP NUTS II – JIHOZÁPAD
2008

Komplexní zpracování podkladů pro žádosti o finanční dotaci EU. 

AUTORSKÝ DOZOR REALIZACE PROJEKTU „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ MHD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH“
2009
2010

Dohled na realizační fázi informačního systému pro cestující. Projekt je financován z evropských fondů.
 • Systematická profesní příprava a rekvalifikace

O CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ PŘÍPRAVA V OBORU TELEMATIKY, TELEINFORMATIKY A DOPRAVNÍ TELEMATIKY
20062008

Návrh změn učebních osnov všech typů škol ve vztahu k telematice, průzkum znalostní úrovně o oboru v oblasti státní správy, územní samosprávy atd. V rámci projektu proběhly vzdělávací kursy pro cílové skupiny, byly vydány učební texty a v návaznosti na získané poznatky je vydávána řada knižních publikací odborně zaměřených na příslušné oblasti dopravní telematiky