I. REGIONÁLNÍ PROJEKTY

 • JIHOČESKÝ KRAJ
2004-2005
STUDIE ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ A INVESTIČNÍ PŘÍPRAVY ROZVOJE KOLEJOVÉ DOPRAVY V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI ŠUMAVY
zadavatel: JIHOČESKÝ KRAJ

Obnova železnic regionálního typu v závislosti na zapojení železniční dopravy do dopravního systému kraje, státu a přeshraniční dopravy na základě controllingu veřejné dopravy, minimalizovaná studie rozvoje ITS podpory regionální veřejné dopravy. Cílem je včlenit železniční dopravní systém regionálních drah do dopravního systému regionu.
 


 • JIHOMORAVSKÝ KRAJ
2011
EXTERNÍ DOPRAVNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA SYSTÉMU IDS JMK
zadavatel: JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Analýza činnosti společnosti KORDIS JMK – návrh optimalizačních opatření v rámci organizační struktury i procesních vazeb s Jihomoravským krajem a dalšími subjekty v rámci zajišťování IDS JMK (sousední kraje, města, obce, dopravci).
Srovnání jednotlivých krajů z pohledu zajištění dopravní obslužnosti v parametrech: kvalita dopravní obsluhy (počty spojů do obcí v pracovní dny, soboty a neděle), náklady na zajištění dopravní obslužnosti, optimalizace dopravního řešení (odstranění souběhů, počty přestupů), počty přepravených cestujících, výnosy, výdaje rozpočtu; Analýza stávajícího stavu IDS JMK, ve smyslu rozboru efektivnosti jednotlivých linek, resp. spojů a efektivnosti managementu celého systému, tzn. jejich ekonomičnosti a organizace; Návrh optimalizace IDS JMK při zachování potřebné dopravní obslužnosti regionu s cílem úspory finančních prostředků a vyhodnocením rizik a eventuelních prvotních transformačních nákladů navrhovaných opatření.
 


 • KRAJ VYSOČINA
 • LIBERECKÝ KRAJ
2004
STUDIE MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ SPOLEČNÝCH ZASTÁVEK MHD A LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC, MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ JEDNOTNÉHO SYSTÉMU ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC S PŘECHODEM NA IDS V CELÉM KRAJI
zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ

Zastávky pro společné využívání byly doporučeny na základě podrobného rozkladu pohybu cestujících v prostředcích veřejné dopravy na území města. Na základě analýzy současného stavu v oblasti odbavování cestujících byla zformulována doporučení k uplatnění jednotného způsobu odbavování cestujících v prostředcích IDS Libereckého kraje.
 


 • OLOMOUCKÝ KRAJ
2012
Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji
zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Záměrem projektu je přenos nejnovějších poznatků z oboru telematiky (a dopravní telematiky) do vyššího stupně vzdělávání a současně provázání se základním stupněm vzdělávání. Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro čtyři různé cílové skupiny. První skupinu představují pracovníci státní správy a územní samosprávy ve městech a obcích Olomouckého kraje a tzv. uživatelská sféra - zástupci Integrovaného záchranného systému, druhou dodavatelé telematických řešení, třetí dopravci v dopravním systému veřejné dopravy Olomouckého kraje a čtvrtou dopravní a přepravní firmy. Součásti vzdělávacího modulu bude veškerá studijní podpora, učební a pracovní texty, odborná literatura apod. zaměřená na konkrétní cílovou skupinu. Pilotní ověření proběhne na konkrétních případových a ekonomických studiích z prostředí Olomouckého kraje.

 


Stav řešení projektu k 30.6.2012.

Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji

 


2011-2012
Dělení tržeb včetně provedení přepravního průzkumu v zóně 71 Olomouc a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy
zadavatel: Olomoucký kraj

Předmětem zakázky je zpracování metodiky dělby tržeb v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, provedení a vyhodnocení přepravního průzkumu na linkách městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy, modelace přestupnosti mezi MHD a VLD a VLD a MHD a vytvoření SW nástroje pro výpočet finančních částek k vyrovnání tržeb mezi jednotlivými dopravci.


2010
VARIANTNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT NA VZNIK ORGANIZÁTORA VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI
zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ

Předmětem díla je variantní prováděcí projekt na vznik organizátora veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji. Projekt vychází ze zpracovaného materiálu „Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji“ a variantně řeší vybrané alternativní možnosti právní a vlastnické formy vzniku samostatného organizátora veřejné dopravy Olomouckého kraje. S vazbou na komplex základních aspektů jednotlivých právních a majetkových forem je sestaven výčet přínosů – stěžejních výhod a nevýhod příslušné formy. Z této údajové základny se pak odvíjí i návrh doporučení zpracovatele, vypracovaný na základě vědecké báze nástroji progresivní analýzy.
 


2010
PROVEDENÍ PŘEPRAVNÍHO PRŮZKUMU NA LINKÁCH IDSOK V PROSTĚJOVĚ A PŘEROVĚ A MODELACE PŘESTUPNOSTI MEZI SYSTÉMY VEŘEJNÉ DOPRAVY
zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ

Realizace a vyhodnocení přepravních průzkumů pro městské zóny v IDS Olomouckého kraje. Následný návrh a zpracování aplikace pro automatické vyhodnocování bilance tržeb mezi dopravci.
 


2010
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ PŘÍPRAVA V OBORU TELEMATIKY, TELEINFORMATIKY A DOPRAVNÍ TELEMATIKY
zadavatel: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

Návrh změn učebních osnov všech typů škol ve vztahu k telematice, průzkum znalostní úrovně o oboru v oblasti státní správy, územní samosprávy atd. V rámci projektu proběhly vzdělávací kursy pro cílové skupiny, byly vydány učební texty a v návaznosti na získané poznatky je vydávána řada knižních publikací odborně zaměřených na příslušné oblasti dopravní telematiky.
 


2009
GENEREL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI
zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ

Generel na základě systémového přístupu k rozvoji veřejné osobní dopravy v regionech stanovil koncepci rozvoje integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje v čtyřech časových horizontech – od přípravného po dlouhodobý. Komplexní přístup k problematice splňuje stávající požadavky příslušných legislativních norem zaměřených na rozvoj veřejné dopravy.
 


 • PLZEŇSKÝ KRAJ
2003-2004
ZLEPŠENÍ INFRASTRUKTURY NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH PLZEŇSKÉHO KRAJE – ČESKÝ LES A POŠUMAVÍ
zadavatel: PLZEŇSKÝ KRAJ

Modernizace vybraných železničních tratí k zabezpečení hodinových cestovních dob mezi vzdálenými centry a městem Plzní, controlling veřejné dopravy Plzeňského kraje, minimalizovaná studie rozvoje ITS podpory regionální veřejné dopravy zpracovaná s cílem včlenit železniční dopravní systém regionálních drah do dopravního systému regionu.
 


 • ZLÍNSKÝ KRAJ
2009
ZLÍNSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA
zadavatel: ZLÍNSKÝ KRAJ

Řešení problematiky zabezpečení jednotného tarifu a dělby tržeb v základní přepravní zóně Zlinského kraje, tzn. prostředí Zlínské integrované dopravy, která zahrnuje města Zlín a Otrokovice a okolí.
 


 

II. MĚSTSKÉ PROJEKTY

 • BRATISLAVA
2011
ODBORNÝ AUDIT STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI K ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ K PROJEKTU STUDIE PROPOJENÍ ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU TEN – T S LETIŠTĚM A ŽELEZNIČNÍ SÍTÍ V BRATISLAVĚ
zadavatel: DOPRAVOPROJEKT BRATISLAVA

Pro zadavatele DOPRAVOPROJEKT Bratislava vypracování odborného posouzení studie proveditelnosti a žádosti o nenávratný finanční příspěvek NFP k projektu Studie propojení železničního koridoru TEN – T s letištěm a železniční sítí v Bratislavě, za účelem zvýšení obsahové a kvalitativní úrovně předkládaných dokumentů pro nové podání žádosti o finanční dotaci na realizaci tohoto projektu.

 


2011-2012
ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY - BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
zadavatel: BRATISLAVSKÝ KRAJ

Komplexní řešení rozvoje dopravy na území bratislavského samosprávného kraje včetně zohlednění vazeb a rozvojových priorit dopravy v přilehlých regionech.
 


 • BRNO
2007
DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÁ ANALÝZA VZTAHU ORGANIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ MHD VE MĚSTĚ BRNĚ
zadavatel: BRNO

Stanovení výčtu evropských a národních norem pro uplatnění metod pro zprůhlednění financování a dotační politiky ve vztahu ke službám dopravního podniku.
 


 • ČESKÉ BUDĚJOVICE
2009-2010
AUTORSKÝ DOZOR REALIZACE PROJEKTU „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ MHD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH“,
zadavatel: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dohled na realizační fázi informačního systému pro cestující. Projekt je financován z evropských fondů.
 


2008
PŘÍPRAVA DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKY PROJEKTU IS MHD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DO ROP NUTS II – JIHOZÁPAD
zadavatel: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Komplexní zpracování podkladů pro žádosti o finanční dotaci EU.
 


2007
STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MHD (IDS) V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
zadavatel: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Návrh technologického řešení v závislosti na architektuře ITS kraje, důraz na provázanost s dříve realizovanými projekty, podpora systémů veřejné dopravy zejména v oblastech poskytování informací pro cestující MHD v reálném čase.
 


 • OLOMOUC
2010
AKTUALIZACE NÁVRHU ROZMÍSTĚNÍ PŘESTUPOVÝCH UZLŮ MEZI PROSTŘEDKY VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY VE MĚSTĚ OLOMOUCI
zadavatel: OLOMOUC

Zadání magistrátu města Olomouce pro potřeby aktualizace územního plánu. Přístup ke zpracování určil „Generel osobní dopravy Olomouckého kraje“.
 


 • PLZEŇ
2006
STUDIE PROVEDITELNOSTI KOMPLEXNÍHO ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ PLZNI
zadavatel: PLZEŇ

Studie proveditelnosti evropského formátu pro uplatnění v evropských fondech.
 


2006
SYSTÉMOVÝ MODEL ARCHITEKTURY DOPRAVNÍ TELEMATIKY V MĚSTĚ PLZNI
zadavatel: PLZEŇ

Zpracováno pro magistrát města Plzně. Systémové modely architektury dopravní telematiky v městě Plzni, i právní analýza spojená s rozvojem dopravní telematiky, doporučení v oblasti organizace a řízení investic, koncepcí a správy systémů ITS.
 


2005
KONCEPCE DISPEČERSKÉHO ŘÍZENÍ V MĚSTĚ PLZNI
zadavatel: PLZEŇ

Koncepce rozvoje dispečerského řízení v městě Plzni na základě analýzy prostředí a zajištění „průchodnosti“ vozidel veřejné dopravy dopravním systémem města.
 


 • PRAHA
2010-2012
MONITORING A KONTROLA PROJEKTŮ -„SYSTÉM ŘÍZENÍ A REGULACE MĚSTSKÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU V HL. M. PRAZE“ A „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V HL. M. PRAZE
zadavatel: Jacobs Consultancy/ TSK Praha


Supervizní a kontrolní práce při implementaci projektů telekomunikačních systémů. Provádění supervize, tj. monitorovacích a kontrolních činností při realizaci projektu a podávání návrhů opatření. Nezávislá odborná kontrola procesů prováděných prací zhotovitele a ostatních subjektů. Sledování postupu a kvality prováděných prací a kontrola nově implementovaných telekomunikačních systémů.
Projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“ poskytuje dopravně-telematický systém založený na jednotné koncepci s vyváženými vazbami na okolní systémy s funkční fyzickou a informační infrastrukturou. Veškeré supervizní a kontrolní práce byly dokončeny v srpnu 2011.
Projekt „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze“. nebyl doposud v plném rozsahu realizován, práce byly z administrativních důvodů pozastaveny. Supervizní a kontrolní práce nebyly vzhledem ke stavu díla zatím započaty.
 


 • TŘEBÍČ
2010
OPTIMALIZACE MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DORPAVY VE MĚSTĚ TŘEBÍČ
zadavatel: TŘEBÍČ

Posouzení stávajícího a návrh nového provozního uspořádání městské autobusové dopravy v podrobnosti oběhů vozidel a jízdních řádů.
 


 

III. ŽELEZNIČNÍ PROJEKTY

 • KONCEPCE ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU V REGIONU SEVEROZÁPADNÍCH A PŘILEHLÉ ČÁSTI STŘEDNÍCH ČECH
2008
zadavatel: Ministerstvi dopravy ČR

Návrh modernizace a výstavby nové železniční infrastruktury na tratích celostátního významu na základě odborného odhadu vývoje přepravních vztahů a předpokládaného provozního modelu linek dálkové, meziregionální a regionální dopravy s přihlédnutím k hledisku konkurenceschopnosti vůči silniční infrastruktuře.
 

 • KONCEPCE ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU V PRAZE, STŘEDOČESKÉM, ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI
2008
zadavatel: Ministrerstvo dopravy ČR

Posouzení možnosti revitalizace definovaných tratí regionálního významu ve vazbě na konkurenceschopnost, podklad pro rozhodování o účelnosti jejich dalšího provozování, tedy rozvojová popř. útlumová opatření.
 

 • ROZVAHOVÁ STUDIE OPTIMALIZACE REGIONÁLNÍCH ŽELEZNIC
2007
zadavatel: SŽDC

Na základě souhrnné analýzy prostředí dopravní obsluhy území včetně SWOT analýzy pro jednotlivé regionální tratě byla vytvořena dostatečně silná argumentační základna pro případné vypracování následných vyšších stupňů dokumentace zejména racionalizačního charakteru i pro jednání s krajskými úřady.
 

 

IV. PROJEKTY VĚDY A VÝZKUMU

 • MINISTERSTVO DOPRAVY ČR
2009-2011
EKONOMICKO-MARKETINGOVÁ ANALÝZA PROBLEMATIKY OŽIVENÍ REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
zadavatel: MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Projekt pomocí široké ekonomicko-marketingové analýzy hledá možnosti oživení železniční dopravy v regionálních dopravních systémech nebo nalezení jiného marketingového využití železniční infrastruktury.  


2009-2011
MODEL OTEVŘENÉHO PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ TELEMATICKÝCH APLIKACÍ S VYUŽITÍM GNSS
zadavatel: MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Definice služby ITS využívající informace o poloze ze systémů GNSS, podmínky realizace těchto služeb v oblasti standardizace a certifikace v HW i SW úrovni. Vše s vazbou na principy tvorby národní architektury ITS.  


2008-2009
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V DOPRAVNÍM SYSTÉMU ČR
zadavatel: MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Projekt se zabývá komplexně řešením problematiky železničního přejezdu a jeho začlenění v dopravním systému. V rámci systému udržitelného rozvoje obsluhy území a rozšiřování integrovaných dopravních systémů projekt zohledňuje i specifika a limitující faktory železničního přejezdu v systému regionální dopravy, které významně ovlivňují zapojení ekologicky přijatelné kolejové dopravy. Analytická část zahrnuje komplexní uživatelské analýzy prostředí, legislativy, majetkových a organizačních rámců, ale i technických a technologických možností zlepšení bezpečnosti na železničních přejezdech a to přímé i doplňkové. Návrhová část pak obsahuje návrhy úprav zákonných norem a vyhlášek, které se vztahují ke stavbě a provozování železničního přejezdu, návrhy úprav technických a technologických norem pro stavbu a provozování technických systémů zabezpečení a bezpečnosti na železničních přejezdech a pilotní projekt progresivního technologického řešení železničního přejezdu.


2007-2010
STÍNOVÉ CENY EXTERNALIT V OBLASTI DOPRAVY
zadavatel: MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Účelem projektu je zefektivnění společenské alokace zdrojů a na české straně vytvoření podmínek pro evropskou harmonizaci přístupu k hodnocení prostřední metodické a datové racionalizace procesu přípravy a hodnocení intervencí v oblasti dopravy.  


2007-2010
KONFIGURACE TAKTOVÝCH UZLŮ V ŽELEZNIČNÍ SÍTI ČR
zadavatel: MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Parametrizace železniční sítě v ČR z hlediska její zapojení do dopravní obslužnosti zkvalitněním nabídky, a to definováním optimálních taktových uzlů sítě, z pohledu přestupních vazeb a prostorové dostupnosti území.


2005-2008
TELEMATICKÝ NÁSTROJ PODPORY UDRŽITELNÉMU ROZVOJI DOPRAVY V REGIONECH
zadavatel: MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Navrhovaný projekt řeší využití údaje o poloze dopravního prostředku veřejné dopravy s vazbou na její využívání v celkové architektuře ITS podpory procesu veřejné dopravy. Řešení projektu vychází z důsledné analýzy problematiky spojené s provozováním a rozvojem aplikací dopravní telematiky a následné syntézy znalostí vedoucí k systémovému návrhu architektury dopravní telematiky. Návrh vede k definování podmínek udržení technické, technologické a informační interoperability v navržené architektuře. Nástrojem procesu je potom tvorba a udržování datových registrů, standardizační proces realizovaný v pilotech a metodika ověřování způsobilosti jednotlivých technologických části pro využití ve veřejné dopravě.
 


2001-2002
PLÁNY ROZVOJE ITS VE VAZBĚ NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
zadavatel: MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

 Analýza problematiky rozvoje ITS v celém dopravně-přepravním řetězci s vazbou na okolní systémy a subsystémy, právní a informační analýza.
 


 • MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
2009-2012
NOVÁ ŘEŠENÍ PRO VYŠŠÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V TUNELECH
zadavatel: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Jedním z cílů projektu je navrhnout a pilotně odzkoušet novou metodu zkoušek požárního větrání v silničních tunelech, která nedevastuje vzduchotechniku a zařízení v tunelu, s minimálními náklady na vyčištění tunelu po zkoušce. Vzhledem k závažnosti důsledků požárů v tunelech je dalším cílem snížit nebo potlačit vznik a rychlé rozšíření požáru – část projektu se proto zabývá analýzou využití stabilních hasících zařízen, vyhodnocením známých řešení a návrhem vhodného systému pro použití v silničních tunelech.
 


 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR
 • MINISTERSTVO VNITRA ČR
2012-2014
Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury
zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra ČR je řešený v rámci programu BV II/2-VS v hlavním oboru Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj. Projekt se zabývá se řešením problematiky zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury, především na železničních přejezdech. K řešení využívá uplatnění moderních prostředků dopravní telematiky. Součástí projektu je také provedení komplexního rozboru dalších aspektů souvisejících s danou problematikou. Jedním z výstupů je i pilotní ověření systému v provozu. Navrženým řešením lze předejít zbytečným střetům silničních a železničních vozidel na železničních přejezdech a tím výrazně snížit nejen škody na zdraví a životech, ale i škody celospolečenské.


2010
INFORMAĆNÍ PŘEHLED O PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
zadavatel: MINISTERSTVO VNITRA ČR

Hlavním cílem je vytvoření a zkvalitnění podmínek a podpory pro rozvoj metod, technologií a postupů pro podporu sdílení informací v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích ve styku s železniční dopravní cestou.
 


 • Technologická agentura ČR
2011-2013
Vytvoření prostředí pro provoz progresivních horizontálních technologií překládky mezi silniční a železniční dopravou
zadavatel: TAČR - Technologická agentura ČR

Stávající stav dělby přepravní práce a objemů přepraveného zboží hovoří jednoznačně pro silniční dopravu. Pokud nepřipraví železnice akceptovatelnou konkurenční nabídku, bude pokračovat trend „rozevírání“ nůžek v disproporcích objemu jednotlivých doprav. Cílem projektu je příprava prostředí (provozní, organizační, legislativní) pro provoz progresivních horizontálních technologií s podporou telematiky jako prvotního předpokladu oživení železniční nákladní dopravy.

 

Projekt TA01030425 je řešen s finanční podporou TA ČR.


 

V. ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

 • AFGANISTAN
2006-2008
OBNOVA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTĚ KÁBUL
zadavatel: AFGANISTAN

Návrh organizace veřejné dopravy, vedení jednotlivých tras jednotlivých dopravních módů, dopravní grafikony a využití ITS nástrojů. Návrh usiluje o zavedení integrovaného systému řízení dopravy ve městě s přímou vazbou na bezpečnostní a zdravotní složky v dané oblasti.
 


 • INDONÉSIE
2005-2007
ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI REGIONU YOGYAKARTA,
zadavatel: INDONÉSIE

Přistup k řešení je odvozen od jednotlivých úrovní budoucího controllingu veřejné dopravy v oblasti. Z toho vychází návrh stavebních investic, technického a technologického vybavení dopravních cest, návrhy vozidel a zejména ITS v rámci města, regionu a oblasti. Součástí studie je i posouzení otázek ekonomiky projektu a návrh možností způsobu financování.
 


 • KAZACHSTÁN
2012-2013
Reforma autobusového sektoru v Almaty – Regulatorní zdokonalení městské dopravy v Almaty
zadavatel: Almaty, Kazachstan

Posouzení stávajícího systému organizace a řízení městské dopravy v Almaty; zpracování návrhu optimalizace systému tak, aby integroval stávající i doposud nezavedené druhy dopravy. Návrh nového regulatorního rámce s využitím moderních telematických aplikací umožňující spolupráci více dopravců – státních, municipálních i soukromých. Cílem projektu je dosáhnout fungování spolehlivého, bezpečného a efektivního systému veřejné dopravy ve městě Almaty i okolní aglomeraci.


 • KYRGYZSTAN
2008-2009
KOMPLEXNÍ STUDIE ROZVOJE MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ OSOBNÍ DOPRAVY VE MĚSTĚ BIŠKEKU
zadavatel: KYRGYZSTAN

Na základě analýzy problematiky rozvoje městské a příměstské osobní dopravy byly zpracovány strategické vize rozložené do časových horizontů zajišťující efektivní rozvoj městského dopravního systému, obnovu autobusové a městské dopravy, vč. návrhu organizace, řízení, řízení provozu na městských komunikacích a obsluhy příměstských oblastí, a to - komplexním pohledem dopravního inženýrství a telematiky.
 


 • SLOVENSKÁ REPUBLIKA
2012-2014
Návrh řešení příměstské a regionální obslužnosti pro bratislavský a žilinský samosprávní kraj/ SR
zadavatel: Železničná spoločnost Slovensko, a.s.

Návrh řešení příměstské a regionální obslužnosti pro bratislavský samosprávní kraj a žilinský samosprávní kraj, které řeší zavedení integrovaného dopravního systému s ohledem na přeshraniční dopravní obslužnost. 


 

VI. SPOLUŘEŠENÉ PROJEKTY

 • Galileo GNSS - speciální zásilky
2012-2013
zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR/ TELEMATIX

Využití návazných aplikací GNSS se zárukou bezpečnosti pro eliminaci bezpečnostních rizik při přepravě speciálních zásilek na různých částech a druzích dopravní infrastruktury a pro snížení ohrožení zdraví obyvatelstva. Cílem projektu je vytvoření koncepce informačního systému na bázi globálních systémů družicové navigace pro automatické sledování průběhu přepravy vysoce rizikových nebezpečných věcí, u kterých v případě nehody nebo krizové situace budou složkám integrovaného záchranného systému (IZS) poskytnuty automatické informace pro rychlý, adekvátní a kvalifikovaný zásah. Pro realizace cílů budou navrženy a zpracovány rámce v oblastech organizace, legislativy, techniky a zkušebnictví tak, aby informace všem zúčastněným v systému obsahovaly přesné a včasné varovné informace o druhu, množství a charakteristice přepravované speciální zásilky (např. vysoce nebezpečné věci), případných nehodových událostech a o podmínkách přepravy. V systému bude položen důraz na vazbu systému směrem k záchranným nebo bezpečnostním složkám státu.

 • Model otevřeného prostředí pro rozvoj telematických aplikací s využitím GNSS
2009-2010
zadavatel: Ministerstvo dopravy, Hlavní řešitel: RDT s.r.o.

Projekt navrhne model OPG, které vytvoří předpoklady pro dynamický rozvoj aplikací na bázi GNSS. Model bude tvořen procesním a objektovým modelem. Bude ověřen prototypem OPG a prototypem služby na bázi GNSS.

 • METODIKA KVANTIFIKACE A VYHODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH VLIVŮ DOPRAVY
2009-2010
zadavatel: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Odpovědným řešitelem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze a spoluřešiteli jsou - Technická univerzita v Liberci a KPM CONSULT, a.s.
Projekt řeší aktuální potřebu dopravního inženýrství - absenci odborně stanovených metrik v oblasti znečištění životního prostředí dopravou, co představuje výrazný handikap pro rozvoj dopravní infrastruktury a dopravních projektů. V rámci řešení je vypracována metodika přijatelně přesné kvantifikace externalit dopravních procesů na definovaných úsecích dráhy každého individuálního vozidla v reálném čase. Poznatky budou dále využity jednak v návrzích motivace a ekonomického postihu jednotlivých vozidel v rámci elektronického mýtného systému, ale také pro hodnocení dopravních projektů, zejména z hlediska vlivu na životní prostředí a na celkovou bezpečnost dopravních systémů.
 

 • PROCESNÍ, BEZPEČNOSTNÍ, LEGISLATIVNÍ A PROVOZNÍ PROBLEMATIKA NOVÝCH TELEMATICKÝCH APLIKACÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
2008-2009
zadavatel: Ministerstvo dopravy, Hlavní řešitel: RDT s.r.o.

Využití všech informačních zdrojů nových aplikací dopravní telematiky v silniční dopravě, jako je elektronické mýto, práce s obrazem atd. pro tvorbu služeb v architektuře dopravní telematiky, Odstranění uživatelských postupů vedoucích k dysfunkci systémů elektronického zpoplatnění infrastruktury pomocí GNSS s návrhem opatření v technické, technologické a legislativní úrovni.
 

 • TECHNICKÁ PODPORA ROZHODOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY S APLIKACÍ MODELOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝŠE PROKAZATELNÉ ZTRÁTY DOPRAVCŮ, NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS, VYHODNOCOVÁNÍ PŘIMĚŘENOSTI A KVALITY POUŽÍVANÉ DOPRAVNÍ TECHNIKY
2008-2009
zadavatel: BC-Doprava s.r.o.

Projekt je metodickým návodem a SW aplikací řešení stanovení optimálního počtu dopravních prostředků pro zabezpečení veřejné služby – základní dopravní obslužnosti území. Cílem řešení projektu je definovat jednotlivé provozní a ekonomické ukazatele dle jejich významnosti, vzájemných vazeb a skutečného vlivu poskytované kvality na celkovou cenu přepravního výkonu v závislosti na dopravci, dopravní technice a podmínkách provozu. Navržené výstupy umožňují rychlý, objektivní a porovnatelný výpočet celkových provozních nákladů jako podklad pro výpočet ukazatelů odhadu přiměřené ztráty podle druhu provozované dopravy, podle místních a klimatických podmínek, podle typu a stáři požívané dopravní techniky dle skutečného výkonu, tj. počtu ujetých km. Výsledky dále umožňují porovnání kvality jako poměru ceny pořízení a skutečných nákladů dle výkonu dopravní techniky, včetně následného odhadu celkových nákladů na životní cyklus a návrhu doby nebo počtu ujetých km, vhodných pro ukončení provozování dané techniky. Dále umožňují sofistikovaně definovat počet kusů dopravní techniky, která je nutná k realizaci dopravní obslužnosti území (kraje) pohledem ekonomické náročnosti, optimalizaci pohybu techniky a sestavení modelu indikátorů ekonomických a provozních ukazatelů a jejich vzájemné vazby.

Hlavním řešitelem projektu je firma BC-Doprava s.r.o.